Initiatieven

De netwerkorganisatie Mineral Valley Twente brengt betrokkenen in de Agro & Food sector in positie en met elkaar in contact. Door kennis en ervaring met elkaar te delen, werken we samen aan slimme oplossingen die de bodemgezondheid verbeteren en mestoverschot verwerken en omvormen in bruikbare grondstoffen. Opgave is om nieuwe vraaggestuurde ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, maar een waardevolle grondstof en de bodem geen willekeurig productiemiddel is, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit. Aan de hand van pilots en proeftuinen doen we ervaring op in de praktijk en zoeken we naar vernieuwing en slimme oplossingen voor knelpunten. Het netwerk van betrokken ambassadeurs van Mineral Valley Twente maakt de mineralenkringloop regionaal zoveel mogelijk sluitend, waarbij zo veel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt en nieuwe verbindingen worden gelegd met andere initiatieven en sectoren. We onderzoeken de (on)mogelijkheden van een (nieuwe) afzetmarkt binnen en buiten de agrarische sector. We zijn betrokken of volgen de volgende initiatieven nauwlettend op het gebied van: