Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Door samenwerking tussen de clusters overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers zijn betrokkenen in de sector Agro & Food vanaf 2020 in staat om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie met voldoende werkgelegenheid, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt.

Verbinden

We realiseren een loketfunctie om belanghebbenden goed te informeren over initiatieven en ontwikkelingen en dat ze elkaar snel weten te vinden. We informeren en creëren bewustwording over nut en noodzaak van een betere bodemgezondheid en het slimmer verwerken en hergebruiken van mestoverschot.

Delen

We stimuleren betrokkenen om kennis en ervaring te delen over het verbeteren van de bodemgezondheid in Twente en de verwerking van mest. We realiseren crossovers door verbinding te leggen met andere sectoren, waardoor een nieuwe afzetmarkt ontstaan voor diensten en (tussen)producten.

Uitdagen

We maken knelpunten bespreekbaar en dragen bij aan een maatschappelijk debat dat een meerwaarde heeft voor de sector. We dragen bij aan landelijke en Europese lobby om (beleids)kaders en regelgeving waar nodig bij te kunnen stellen voor een duurzame economie en innovatie mogelijk te maken.