Pluim voor varkenshouders

Gedeputeerde Hester Maij overhandigde de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan de POV en vijf agrarische ondernemers. Een pluim voor de varkenshouders. Zij voerden het afgelopen jaar een proeftuin uit onder begeleiding van Wageningen University & Research (WUR). De komende jaren willen ze de proeftuin voortzetten. Doel van de proeven? Aantonen dat varkensmest een hoogwaardig product is en kunstmest kan vervangen.

Keten van eten

Op 4 februari 2019 vond het grote Keten van Eten event plaats in de Grolsch Brouwerij in Enschede. Een inspirerende middag met de hele Agro & Food sector in Overijssel. De hele voedselketen – van boeren tot verwerkers en van supermarkt tot consument - staat voor grote uitdagingen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we nu en in de toekomst gezond en lekker kunnen eten, klimaatdoelstellingen halen en milieu- en dierenwelzijn vraagstukken oplossen.

Mest meer waard

Op 27 november 2018 organiseerde het interreg programma Mest op Maat samen met Mineral Valley Twente en het Bio-Energiecluster Oost-Nederland (BEON) de bijeenkomst Mest meer waard. Deelnemers werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van mestverwaarding. Van de landelijke ontwikkelingen, tot de regionale ontwikkelingen in Nederland en direct over de grens in Duitsland.

Gezond eten van Twentse bodem

Op 8 november 2018 heeft Mineral Valley deelgenomen aan het Agro en Food congres. Voor Mineral Valley Twente het startmoment voor de proeftuin Gezond eten van Twentse bodem. Doet u mee?

Gezamenlijke aftrap Educating agro

Mede dankzij subsidie van het ministerie van OCW starten AOC Oost en de agrosector in Oost-Nederland met het project Educating agro. Met een aantrekkelijk werkpakket willen zij een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt bereiken. Lees meer ...

Boost voor duurzaam energiegebruik

Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme en directeur Marc Kapteijn van Twence openden 8 november het grootste zonnepark van de regio én de compleet vernieuwde biomassa-energiecentrale van Twence. De investering van ongeveer €50 miljoen in deze twee omvangrijke projecten vormt een forse impuls voor de productie van duurzame energie in de regio. Lees meer ....

Koe als kunstmestproducent

Bij de oorsprong en Green Grid zijn samen met melkveebedrijf Lansink gestart met de proeftuin 'Koe als kunstmestproducent'. De komende maanden worden de resultaten van de groei en kwaliteit gemeten. Lees meer...

Jan Huitema bezoekt Twente

Op 29 oktober 2018 bezocht Europarlementariër Jan Huitema Mineral Valley Twente en Twence. Voor Mineral Valley Twente een uitstekende gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en kansen te bespreken om de landbouwkringloop in onze regio sluitend te krijgen. Lees meer...

Eerste resultaten proeftuin methaanreductie

Enkele binnen- en buitenlandse studenten van de WUR zijn gestart met de proeftuin Methaanreductie van Mineral Valley Twente. Beoogd resultaat is een regionale aanpak om de methaanuitstoot bij melkveehouders terug te dringen. Op 25 oktober 2018 presenteerden zij hun eerste resultaten. Lees meer ...

Conferentie ministeries LNV en EZK

Op 18 oktober 2018 bezochten directeuren van de ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) de provincie Overijssel. Een deel van de groep heeft in het middagdeel kennisgemaakt met Mineral Valley Twente. Zij bezochten melkveehouderij de Hoch in Markelo en Twence. Lees meer …

Innovation Expo 2018

Circulair Terreinbeheer, Bij de Oorsprong en Mineral Valley Twente hebben deelgenomen aan de Innovation Expo 2018. Lees meer ...

Closing the loop

In het kader van het Studium Generale van het Saxion, is op 25 september 2018 de documentaire “Closing the Loop” getoond. Vervolgens heeft een week lang een tentoonstelling plaatsgevonden waar diverse projecten zich presenteerde en ideeën werden uitgewisseld over verdere interdisciplinaire samenwerking in toekomstige projecten. Mineral Valley Twente was er bij.

Maisoogst proefveld dunne fractie

Dit voorjaar is de proeftuin dunne fractie varkensmest gestart met de inzaai van een proefveld op het bedrijf van de familie Gersen uit Markelo. Op het proefveld worden de resultaten van de toepassing van de dunne fractie uit varkensmest, vergeleken met de toepassing van kunstmest.

Bermmaaisellab van start

Gemeenten en waterschappen besteden veel budget aan het maaien en verwerken van bermgras. Tegelijkertijd hebben boeren in de omgeving te maken met een laag organisch stofgehalte in hun landbouwgronden. Mineral Valley is gestart met een proeftuin om kosten te kunnen besparen en het bermmaaisel als nuttige grondstof in de regio toe te passen.

Ronde tafel Klimaat, Landbouw en Maatschapppij

De landbouwsector gaat een belangrijke rol spelen om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Tijdens de ronde tafel Klimaat, Landbouw en Maatschappij is verkend hoe de landbouwsector bij kan dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Robor Electronics opent deuren nieuwe pand

Op 18 mei 2018 opent Wim Meulenkamp de deuren van het nieuwe pand van Robor Electronics BV. Aansluitend is er op zaterdag 19 mei een open dag voor iedere geinteresseerde. In het pand is ook Wouter Borre Productions gevestigd. Samen zorgen de drie broers dat draadloze communicatie en GSM/GPS toepassingen gecombineerd kunnen worden met professionele drone fotografie en video. Een unieke combinatie waardoor we met de juiste techniek de (landbouwkundige) bedrijfsvoering effectiever kunnen inrichten. Onlangs hebben Robor Electronics en Wouter Borre Productions zich aangesloten bij Mineral Valley Twente voor een proeftuin. Samen met andere High Tech-bedrijven en agrarische ondernemers, willen zij nagaan hoe de nieuwe technieken kunnen zorgen voor innovaties in de landbouw.

Proefveld dunne fractie ingezaaid

Op 4 mei 2018 is het maïsperceel van de familie Gersen uit Markelo ingezaaid als proefveld voor de toepassing van dunne fractie uit varkensmest. Met deze proef leren we meer over de toepassing van dunne fractie varkensmest in vergelijking met de toepassing van kunstmest. Het project is een initiatief van de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) en wordt ondersteund door Mineral Valley Twente. Het proefveld in Markelo is een eerste in een reeks proefvelden in Twente. In 2019 zullen ook proefvelden met gras worden aangelegd.

Leefbare toekomst platteland

Er staat veel te gebeuren op het platteland. Denk maar aan de veranderende milieueisen, medegebruik voor recreatie en toerisme, natuurontwikkeling, bedrijfsbeëindiging, schaalvergroting, maar ook woningen die schuren vervangen, asbest van de daken, energie via zonnepanelen en vergisting van mest. Op 25 april 2018 organiseerde gemeente Twenterand de inloopbijeenkomst Platteland. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst ging de gemeente in gesprek met haar bewoners. Mineral Valley Twente was aanwezig als één van de stands op de informatiemarkt.

Veldexcursie bokashi kuilen Vasse

In februari en maart worden de eerste Bokashi-kuilen uitgereden over gras- en maïsland. Op 8 maart 2018 is één van deze kuilen officieel geopend door de betrokken loonwerkers en de wethouders Erik Volmerink en Alfons Steggink. Een mooie gelegenheid om geïnteresseerden te laten zien hoe een Bokashi-kuil eruit ziet, wat de voor- en nadelen zijn van Bokashi en hoe Bokashi tot stand komt.

Congres Mineral Valley

Op 22 februari 2018 organiseerde Mineral Valley Twente een inspirerend congres over de ontwikkelingen op het gebied van slim en duurzaam produceren, een gezonde bodem en een circulaire voedselproductieketen. Daarnaast hebben we samen met onze partners enkele (combi)workshops en inspiratiesessies aangeboden over bijvoorbeeld van afval naar grondstof, gezond eten van Twentse bodem en nieuwe techniek en landbouw. Lees meer en bekijk een impressie en samenvatting van het congres met diverse interviews.

Ronde tafel Vergisting en bodem

In Twente wordt op diverse plekken gewerkt aan de verwerking van mest en compost. Naast energie levert de vergisting digestaat als product op. Met deze ronde tafel willen we komen tot concrete proeftuinen die meer inzicht geven in de nieuwe kansen die verwerking van mest in combinatie met verbetering van bodemkwaliteit opleveren. Tevens wordt een verbinding gelegd met mogelijkheden voor compensatie van CO2-uitstoot door vastlegging van koolstof in de bodem.

Twenteraad presenteert Agenda voor Twente

Op 23 november 2017 heeft de Twenteraad de nieuwe Agenda voor Twente gepresenteerd. Kwartiermaker Erik Back heeft in een korte pitch Mineral Valley Twente toegelicht: "Mineral Valley Twente is hét netwerk voor een gezondere bodem en verwaarding van mest. Aan de hand van verschillende proeftuinen en pilots denken wij de regionale economie op een hoger niveau te brengen en nieuwe kansen te bieden voor ondernemers, op het platteland, maar ook in de stad."

Bijles in Bokashi

Op 9 november 2017 organiseerden Bij de Oorsprong en Landgoed Het Hengelman een informatiebijeenkomst over het verwerken van biomassa uit maaisel tot Bokashi en de toepassing daarvan op het bedrijf van de familie Elderink. Betrokken medewerkers van gemeenten en het waterschap Vechtstromen lieten zich informeren over wat nu al mogelijk is in de praktijk.

Energieateliers Noordoost Twente

Binnen Noordoost Twente werken we samen aan de energietransitie. Hiervoor hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Om de energietransitie een verdere boost te geven, zijn in dertien gemeenten in Twente zogenaamde Energie Ateliers gehouden. Tijdens de Energieateliers konden inwoners zelf aan de slag met de manier waarop we in de toekomst onze energie opwekken.

Twents bermgras verrijkt bodemleven

Wethouders Erik Volmerink van gemeente Tubbergen en Alfons Steggink van gemeente Dinkelland hebben samen met lokale ondernemers de eerste Bokashi-hopen aangelegd. Met het hergebruik van berm- en slootmaaisel van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen in de directe regio, creëren gemeenten en lokale ondernemers een zogenoemde 'Kleine Kringloop'. Ook in andere programma's en in andere gemeenten wordt gewerkt aan pilots met het hergebruik van bermmaaisel.

Startbijeenkomst Mineral Valley Twente

Op 19 oktober 2017 is de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente gestart met de uitvoering. Partners afkomstig uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen hun krachten en werken aan slimme oplossingen, die de bodemvruchtbaarheid verbeteren en mestoverschot omzetten in grondstoffen. Opgave is om nieuwe vraaggestuurde toonaangevende ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, maar een waardevolle grondstof en de bodem geen willekeurig productiemiddel is, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit.

Mineral Valley bij de Europese landbouwdag

Op woensdag 11 oktober vond tijdens de Europese Week van regio's en steden een brainstormsessie Landbouw plaats. Daarbij stonden het project Mineral Valley Twente en het programma Circulair Terreinbeheer centraal. Wethouders Wim Meulenkamp van Hof van Twente en Erik Volmerink van Tubbergen hebben in Brussel een toelichting gegeven op Mineral Valley Twente en Circulair Terreinbeheer. 

Partner van Biomassa Alliantie

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen dragen bij aan het programma Circulair Terreinbeheer met de pilot 'Twents bermgras verrijkt bodemleven'. Op 4 oktober 2017 ondertekende wethouder Volmerink namens deze gemeenten de intentieverklaring voor samenwerking binnen de Biomassa Alliantie Oost-Nederland.

Biogas Noordoost Twente

Op 5 oktober 2017 organiseerden de gemeenten uit Noordoost Twente een informatieavond over biogas voor potentiele producenten van biogas, ondernemers en inwoners die biogas willen afnemen. Biogas kan in de toekomst elektriciteit en warmte opwekken en aardgas vervangen. Dit maakt het bij uitstek interessant voor bedrijven met een grote energiebehoefte. Tijdens de bijeenkomst is aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond biogas en mestvergisting, de mogelijkheden voor verwerking en het belang voor milieu, duurzame energieproductie en een vitaal platteland.

Expertbijeenkomst VKO

Op het demoveld aan de Denekamperweg in Vasse (tussen Vasse en Tubbergen) worden verschillende manieren van teelt en bemesting van voedergewassen (mais, gras, klaver, luzerne) toegepast. Op 15 september 2017 is een bijeenkomst georganiseerd in het veld voor zo'n 45 belangstellenden.

Actueel

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van bodemoptimalisatie en een slimme verwerking van mest?