Maisoogst proefveld dunne fractie

Dit voorjaar is de proeftuin dunne fractie varkensmest gestart met de inzaai van een proefveld op het bedrijf van de familie Gersen uit Markelo. Op het proefveld worden de resultaten van de toepassing van de dunne fractie uit varkensmest, vergeleken met de toepassing van kunstmest. Het project wordt begeleid door Herman van Schooten van de Wageningen Universiteit. Waterschap Vechtstromen brengt de effecten op het milieu in kaart. Het proefveld in Markelo is een eerste in een reeks proefvelden in Twente. In 2019 zullen ook proefvelden met gras worden aangelegd. De proeftuin dunne fractie varkensmest is een initiatief van de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) en wordt ondersteund door Mineral Valley Twente.

 

Op 17 september werd de mais van het perceel geoogst. De mais van de verschillende proefstroken werden door loonwerker Maas uit Markelo apart geoogst, gewogen en bemonsterd voor een nadere analyse. Met deze analyse kan onderzocht worden welke resultaten de toepassing van dunne fractie voor de teelt van mais oplevert en welk vervolgonderzoek nodig is. Op basis daarvan zullen de mogelijkheden voor bredere uitrol van toepassing van dunne fractie in beeld gebracht worden

 

De varkenshouderij werkt door middel van scheiding en verwerking aan diverse mineralenstromen. Belangrijk is deze stromen af te stemmen op de vraag vanuit de sector. Er zijn diverse voordelen aan bewerkte mineralenstromen: het maakt bemesting op maat mogelijk, draagt bij aan de ambitie voor mest- en mineralenverwaarding en verminderd de uitstoot van CO2. Uiteindelijk doel is de kringlopen te sluiten en daarmee de economie een impuls te geven.