Ronde tafel Vergisting en bodem

In Twente wordt op diverse plekken gewerkt aan de verwerking van mest en compost. Naast energie levert de vergisting digestaat als product op. Dit digestaat bevat nutriënten die ook in mest en compost zitten, maar bevat minder koolstof. Met het oog op vastlegging van koolstof in de bodem (klimaat) en bodemgezondheid willen we aan de hand van praktijkproeven onderzoeken wat het effect is van toepassing van digestaat als meststof voor het gehalte organische stof en micro-organismen in de bodem en willen we nagaan op welke wijze hierin gestuurd kan worden. Tevens willen we onderzoeken op welke wijze koolstofvastlegging en bodemgezondheid geoptimaliseerd kan worden door toepassing van organische stof uit andere biomassastromen, zoals compost.

 

Met deze ronde tafel willen we komen tot concrete proeftuinen die meer inzicht geven in de nieuwe kansen die verwerking van mest in combinatie met verbetering van bodemkwaliteit opleveren. De resultaten van deze proeftuin worden ook gebruikt voor de lobby voor aanpassing van wet- en regelgeving die een meer circulaire aanpak mogelijk maken. Tevens wordt een verbinding gelegd met mogelijkheden voor compensatie van CO2-uitstoot door vastlegging van koolstof in de bodem.

 

 

 

Deelnemers 

Bij deze ronde tafel zijn de volgende partners betrokken:

 • Cogas
 • Twence
 • ForFarmers
 • LTO Noord
 • Waterschap Vechtstromen
 • Hogeschool Aeres
 • Van Hall Larenstein
 • CCS
 • Groen Gas Goor
 • Energie Coöperatie IJskoud
 • BEON