Duurzaam produceren

Veel agrarische bedrijven zitten in de knel. Naast lage prijzen voor de producten, spelen hoge kosten voor mestverwerking een belangrijke rol. Er zijn tal van initiatieven om hier een oplossing voor te bieden, maar evenveel knelpunten die verhinderen dat deze initiatieven tot wasdom komen. Belangrijk is te werken aan een robuust systeem voor mestverwerking en vervolgens mestverwaarding. Zo kan een kostenpost omgebogen worden in een potentiele opbrengstenpost, waarmee de voor het platteland zo belangrijke familie- en gezinsbedrijven in stand kunnen blijven.

 

Gezonde bodem

Een circulaire sector start bij een duurzaam bodemgebruik, of zoals de Amerikaanse president Franklin Roosevelt ooit zei: “A nation that destroys its soils, destroys itself.” Een vruchtbare bodem is één van de belangrijkste en duurzame “assets” die we in Nederland hebben. Een gezonde bodem garandeert dat ook toekomstige generaties voedsel kunnen produceren.

 

Lees meer over Gezonde bodem levert rendement op.

 

 

(Her)gebruik mineralen

Mest bevat belangrijke grondstoffen. Naast meststoffen die opnieuw in de landbouw gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld als vervanger voor kunstmest, kunnen deze grondstoffen ingezet worden voor energieopwekking en in de industrie, bijvoorbeeld als grondstof voor kleding of als toepassing bij rookgasreiniging. Op deze manier kan waarde in de keten behouden blijven.

 

 

Voldoende schoon water

Twente heeft te maken met hoge droge zandgronden. Bovendien zijn veel wateren niet aangesloten op een watergang die water toevoert. Het is dus een uitdaging om voldoende schoon water te kunnen gebruiken voor een gezonde bedrijfsvoering.

 

Waterschap Vechtstromen is betrokken bij één van de belangrijke initiatieven voor voldoende schoon water. Samen met agrarische ondernemers aan het verbeteren van de bodemstructuur en daarmee de sponswerking van de bodem. Het dichten van ontwateringsmiddelen remt versnelde waterafvoer.

Het is mogelijk om een beheerpakket af te sluiten op agrarische gewaspercelen die voor blauwe diensten zijn begrenst in het provinciaal natuurbeheerplan. Het afsluiten gebeurt door de Agrarisch Collectieven. In het beheergebied van Vechtstromen zijn er drie Collectieven:

Noordoost-Twente

Midden Overijssel

Drenthe

 

Lees meer over het beheerpakket Grasland bodemverbetering en Water vasthouden.

Deel dit project: