Klimaat, bodemgezondheid en water

De bodem ligt ten grondslag aan alle agrarische producten. Als we willen dat de bodem ook in de toekomst zorgt voor voldoende productie, dan moeten we daar zuinig op zijn. Met de juiste hoeveelheid mineralen én organische stoffen zal de bodem gezonder worden en meer opbrengsten opleveren, voor nu en in de toekomst. Bovendien kan een bodem met voldoende organische stoffen, water beter vasthouden. Aangezien de hoge droge zandgronden van Twente geen wateraanvoer heeft vanuit het hoofdwatersysteem, is het nog belangrijker om water vast te houden. Een hele uitdaging om voldoende schoon water te kunnen gebruiken voor een gezonde bedrijfsvoering.

 

Door klimaatverandering kent het gebied steeds vaker problemen met een tekort of juist een teveel aan water. Toenemende extreme regenval afgewisseld met langdurige perioden van droogte vormen voor de landbouwsector een hele uitdaging. De landbouw is echter een belangrijke speler om de effecten tegen te gaan van klimaatverandering. Daarbij gaat het om vermindering van emissie van broeikasgassen, productie van schone energie en vasthouden en vastleggen van koolstof in de bodem. De landbouw in Nederland draagt voor ongeveer 13% bij aan de door de mens veroorzaakte emissies. Emissies door landbouw bestaan naast CO2 vooral uit methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze emissies zijn sinds 1990 al aanzienlijk gedaald, maar een verdere daling is zeker mogelijk.

 

Ambities

– In 2020 is de bodemgezondheid in Twente in beeld gebracht.
– In 2035 is de sponswerking en vitaliteit van de bodem verder geoptimaliseerd door optimaal gebruik te maken van in Twente aanwezige biomassastromen.
– Vanaf 2025 is er een beloningssysteem voor boeren gericht op waterberging en opslag van koolstof in de bodem.

 

Proeftuinen

Inmiddels zijn de volgende proeftuinen voor klimaat, bodem en water gestart of in voorbereiding:

A1 – Twents Meetnet Bodem (in uitvoering)
A2 – Maaiveldafvoer (in uitvoering)
A3 – Blauwe Diensten (in uitvoering)
A4 – Sensorisch landschap: Meten bodemvitaliteit, (in projectplanfase)
A5 – Methaanreductie (deel 2 in voorbereiding)
A6 – Regionale aanwending organische stof (in uitvoering)
A7 – Digestaat voor een gezonde bodem (in voorbereiding)

 

Alle proeftuinen zijn terug te vinden op deze kaart van Mineral Valley Twente.

 

Deel dit project: