Landbouw en maatschappij

De agrarische sector zorgt voor voedsel in Nederland en de wereld. Daarmee heeft de landbouw een belangrijke rol in de samenleving. We willen meer inzicht geven in de wijze waarop we omgaan met de voedselproductie, hoe er gewerkt wordt aan duurzaamheid en hoe de landbouw bij kan dragen aan het oplossen aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals het klimaatprobleem.

 

Er is maatschappelijk weerstand en onbegrip als het gaat om de agrarische productie en in het bijzonder mestverwerking. Vanuit een regionale samenwerking werken we aan bewustwording en draagvlak door het delen van informatie over de ontwikkelingen in de veehouderij en wat er nodig is voor een gezonde en duurzame Agro & Food sector in Twente en het faciliteren van het maatschappelijk debat hierover. Belangrijk is dat maatschappelijk gedragen oplossingen en innovaties worden ontwikkeld en de Twentse samenleving trots kan zijn op haar agrarische sector.

 

Regelgeving

De problemen op gebied van mest en bodem worden voor een belangrijk deel gedefinieerd door regelgeving. Zo ontstaat door het beperken van de plaatsingsruimte van mest op agrarische gronden een mestoverschot en beperkt diezelfde regel de organische stofopbouw in de bodem.

Maar regelgeving kan ook bijdragen aan de oplossing van de problematiek. Door bijvoorbeeld op Europees en landelijk niveau meer mogelijkheden en ruimte te bieden om producten uit mestverwerking aan te wenden als vervanger voor kunstmest, kan het kunstmestgebruik terug gedrongen worden. Ook op lokaal niveau is regelgeving van groot belang. Zo moeten installaties voor mestverwerking ruimtelijk worden ingepast en zijn voor de realisatie vergunningen van de lokale en soms provinciale overheid nodig. In de praktijk leidt dit nogal eens tot knelpunten.

 

Markt

Het werken aan vraaggestuurde ketens vraagt om een helder inzicht in afzetmogelijkheden van eindproducten. Vanuit regionaal perspectief kunnen afzetgebieden in kaart worden gebracht, zodat hier vanuit de markt en met innovaties op ingespeeld kan worden.

 

Ambitie

Samen bepalen en bereiken we de stip op de horizon:
– Regionale visie: in 2020 is er een gemeenschappelijke regionale visie ontwikkeld op de toekomst van de landbouw in Twente.
– Klimaat: Twente streeft ernaar om een evenredige bijdrage te leveren aan de landelijke klimaatdoelen: vastlegging van 50.000 ton CO2 per jaar in de bodem, emissiereductie van broeikasgassen van 35% in 2030 ten opzichte van 2005 en productie van schone energie (zie meerwaarde biomassa).
– Gezond voedsel van Twentse bodem: transparante voedselproductieketen en een duurzame maatschappelijk gewaardeerde agrarische sector in 2040.

 

Proeftuinen

Inmiddels zijn de volgende proeftuinen voor Meerwaarde biomassa gestart of in voorbereiding:

D1 = Voorbij het mestprobleem; een maatschappelijk gewaardeerde agrarische sector rond 2040 (in voorbereiding)
D2 = Gezond eten van Twentse bodem (in voorbereiding)

 

Alle proeftuinen zijn terug te vinden op deze kaart van Mineral Valley Twente.

Deel dit project: