Maatschappij

Er is maatschappelijk weerstand en onbegrip als het gaat om de agrarische productie en in het bijzonder mestverwerking. Recente ontwikkelingen in en buiten Twente laten zien dat maatschappelijk draagvlak voor de veehouderij en het duurzaam oplossen van problemen op gebied van mest en bodem, essentieel is. Onbekend maakt onbemind. Er is nog veel werk te doen om te werken aan bewustwording en draagvlak. Vanuit een regionale samenwerking kan hieraan gewerkt worden door het delen en geven van goed informatie over de ontwikkelingen in de veehouderij en wat er nodig is voor een gezonde en duurzame Agro & Food sector in Twente en het faciliteren van het maatschappelijk debat hierover. Belangrijk is dat maatschappelijk gedragen oplossingen en innovaties worden ontwikkeld en de Twentse samenleving trots kan zijn op haar agrarische sector.

 

Regelgeving

De problemen op gebied van mest en bodem worden voor een belangrijk deel gedefinieerd door regelgeving. Zo ontstaat door het beperken van de plaatsingsruimte van mest op agrarische gronden een mestoverschot en beperkt diezelfde regel de organische stofopbouw in de bodem.

Maar regelgeving kan ook bijdragen aan de oplossing van de problematiek. Door bijvoorbeeld op Europees en landelijk niveau meer mogelijkheden en ruimte te bieden om producten uit mestverwerking aan te wenden als vervanger voor kunstmest, kan het kunstmestgebruik terug gedrongen worden. Ook op lokaal niveau is regelgeving van groot belang. Zo moeten installaties voor mestverwerking ruimtelijk worden ingepast en zijn voor de realisatie vergunningen van de lokale en soms provinciale overheid nodig. In de praktijk leidt dit nogal eens tot knelpunten.

 

Innovatie

Er zijn veel initiatieven voor innovatie op gebied van mest en bodem, maar het innovatielandschap is versnipperd en de weg van een goed idee naar praktische realisatie vaak lang. Er is behoefte aan ruimte voor experimenten, pilots en proeftuinen, want alleen door het in de praktijk te doen, te proberen komen bruikbare innovaties tot stand. Belangrijke hobbel voor keteninnovatie is samenwerking: samenwerking tussen marktpartijen, met kennisinstellingen, met overheden en tussen sectoren. Om de samenwerking te verbeteren is er behoefte aan nieuwe samenwerkingsmodellen en businessmodellen in de keten.

 

Markt

Het werken aan vraaggestuurde ketens vraagt om een helder inzicht in afzetmogelijkheden van eindproducten. Vanuit regionaal perspectief kunnen afzetgebieden in kaart worden gebracht, zodat hier vanuit de markt en met innovaties op ingespeeld kan worden. Verder zijn de mogelijkheden voor financiering van nieuwe activiteiten van groot belang. Ook hier kunnen door samenwerking tussen de 3 O’s meer faciliteiten worden geboden.

Deel dit project: