Meerwaarde biomassa

We kunnen meerwaarde aan biomassa, zoals mest, (berm)maaisel en andere biomassastromen geven door deze op te werken naar producten met hogere toegevoegde waarde. Daarbij gaat het om energie, meststoffen op maat, organische stof, vezels en producten voor de industrie. Er zijn veel bemestings- en verwerkingsmethoden, zoals mestscheiding en mestvergisting, fermentatie en bioraffinage.

 

De praktijk is echter weerbarstig. Het blijkt moeilijk om  haalbare businesscases te ontwikkelen en de ketensamenwerking tot stand te brengen. Gevolg is dat de biomassastromen laagwaardig worden ingezet en voor een deel worden afgezet buiten Twente. Dit terwijl we in onze regio behoefte hebben aan duurzame energie, vervanging van kunstmest, grondstoffen voor de industrie en aan verhoging en vastlegging van organische stof in de bodem.

 

Ambitie

Wij willen meerwaarde geven aan biomassa en hebben daarbij de volgende ambities:
– Kunstmestvrij Twente: Een goed, milieuvriendelijk product maken uit dierlijke mest als vervanger van kunstmest en zo de invoer van kunstmest terugdringen, minder mest afvoeren en meer duurzame energie uit mest winnen.
– Duurzame energie: in het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie Overijssel is het doel om in 2023 in Overijssel ruim 10 PJ aan energie uit biomassa te produceren. De Twentse landbouw draagt hier aan bij door vergisting van mest. Tevens kan hiermee de Twentse landbouw energieneutraal gemaakt worden.
– Grondstoffenleverancier: in 2040 is het landelijk gebied een belangrijke grondstoffenleverancier voor de industrie (o.a. vezels voor textiel en verpakkingsmateriaal en grondstoffen voor chemie).

 

Proeftuinen

Inmiddels zijn de volgende proeftuinen voor Meerwaarde biomassa gestart of in voorbereiding:

C1 – Bermgraslab (in uitvoering)
C2 – Kunstmestvrij Twente
C3 – Aanwending dunne fractie varkensmest (in uitvoering)
C4 – Woxajo (in voorbereiding)

 

Alle proeftuinen zijn terug te vinden op deze kaart van Mineral Valley Twente.

Deel dit project: